Trích từ Dân Chúa

Giải đáp phụng vụ: Hát hoặc đọc Alleluia như thế nào? Lại nói về “Thánh lễ chữa lành”

Nguyễn Trọng Đa

URL: http://danchuausa.net//giai-dap-phung-vu-hat-hoac-doc-alleluia-nhu-the-nao-lai-noi-ve-thanh-le-chua-lanh/