Trích từ Dân Chúa

Giải đáp phụng vụ: Ai được hưởng nghi thức làm phép dành cho các Dòng tu?

Nguyễn Trọng Đa

URL: http://danchuausa.net//giai-dap-phung-vu-ai-duoc-huong-nghi-thuc-lam-phep-danh-cho-cac-dong-tu/