Trích từ Dân Chúa

Enrico Meregalli, đưa Chúa đến với dân Ấn độ bằng cầu nguyện và nghề thợ mộc

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//enrico-meregalli-dua-chua-den-voi-dan-an-do-bang-cau-nguyen-va-nghe-tho-moc/