Trích từ Dân Chúa

Được thanh tẩy và được sai đi: Tín hữu Chúa Kitô tham gia sứ mạng Phúc Âm Hóa

+ GM Anphong Nguyễn Hữu Long

URL: http://danchuausa.net//duoc-thanh-tay-va-duoc-sai-di-tin-huu-chua-kito-tham-gia-su-mang-phuc-am-hoa/