Trích từ Dân Chúa

Đừng Thêm Thắt và cũng Đừng Nhập Nhằng

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

URL: http://danchuausa.net//dung-them-that-va-cung-dung-nhap-nhang/