Trích từ Dân Chúa

Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô sẽ sớm cho các linh mục Chính Thống Giáo được kết hôn lần thứ hai

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-thuong-phu-dai-ket-bactholomeo-se-som-cho-cac-linh-muc-chinh-thong-giao-duoc-ket-hon-lan-thu-hai/