Trích từ Dân Chúa

Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô giải thích lý do ban cấp tư cách tự trị cho Chính Thống Giáo Ukraine

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-thuong-phu-dai-ket-bactholomeo-giai-thich-ly-do-ban-cap-tu-cach-tu-tri-cho-chinh-thong-giao-ukraine/