Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Hồng Y Dominik Duka tiếp tục cai quản Praha

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-yeu-cau-duc-hong-y-dominik-duka-tiep-tuc-cai-quan-praha/