Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Tin Lành Luther Đức

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-tiep-phai-doan-tin-lanh-luther-duc/