Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha tiếp Hội Italia chống bệnh loạn dưỡng bắp cơ

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-tiep-hoi-italia-chong-benh-loan-duong-bap-co/