Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha thông báo Thượng HĐGM Amazzonia vào năm 2019

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-thong-bao-thuong-hdgm-amazzonia-vao-nam-2019/