Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha tấn phong Tổng Giám Mục cho ba vị tân Sứ thần Tòa Thánh

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-tan-phong-tong-giam-muc-cho-ba-vi-tan-su-than-toa-thanh/