Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô: Kitô hữu là muối và ánh sáng cho tha nhân

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-phanxico-kito-huu-la-muoi-va-anh-sang-cho-tha-nhan/