Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích tại sao ngài không dùng từ “Rohingya” ở Miến Điện

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-phanxico-giai-thich-tai-sao-ngai-khong-dung-tu-rohingya-o-mien-dien/