Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha kỷ niệm 100 năm Bộ các Giáo Hội Đông Phương

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-ky-niem-100-nam-bo-cac-giao-hoi-dong-phuong/