Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha: Khi cầu nguyện, hãy “xông vào quấy rầy"

Trần Đỉnh, SJ

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-khi-cau-nguyen-hay-xong-vao-quay-ray/