Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu siêng năng đọc kinh Mân Côi

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-keu-goi-cac-tin-huu-sieng-nang-doc-kinh-man-coi/