Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha hỏi các bạn trẻ Argentina “Chúng con có đọc Tin Mừng hàng ngày không?”

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-hoi-cac-ban-tre-argentina-chung-con-co-doc-tin-mung-hang-ngay-khong/