Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha gặp gỡ các Thừa Sai Lòng Thương Xót

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-gap-go-cac-thua-sai-long-thuong-xot/