Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha gặp các GM Hong Kong và Macao

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-gap-cac-gm-hong-kong-va-macao/