Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha dâng lễ với các tân Hồng Y và tân Tổng Giám Mục chính tòa

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-dang-le-voi-cac-tan-hong-y-va-tan-tong-giam-muc-chinh-toa/