Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha dâng lễ với 5 Linh Mục Chile bị lạm dụng

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-dang-le-voi-5-linh-muc-chile-bi-lam-dung/