Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha dâng hoa kính Đức Mẹ trong Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-dang-hoa-kinh-duc-me-trong-le-duc-me-vo-nhiem/