Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha cử hành nghi thức thống hối mùa chay

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-cu-hanh-nghi-thuc-thong-hoi-mua-chay/