Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha công bố danh sách 14 Đức Hồng Y mới

Tứ Quyết, SJ

URL: http://danchuausa.net//duc-thanh-cha-cong-bo-danh-sach-14-duc-hong-y-moi/