Trích từ Dân Chúa

Đức TGM Scicluna: ĐTC đau buồn vì công lý chậm chạp

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-tgm-scicluna-dtc-dau-buon-vi-cong-ly-cham-chap/