Trích từ Dân Chúa

Đức Ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến để lại di sản quan trọng cho Cộng Đồng Công Giáo VN

Thanh Phong

URL: http://danchuausa.net//duc-ong-phero-nguyen-duc-tien-de-lai-di-san-quan-trong-cho-cong-dong-cong-giao-vn/