Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Tagle kêu gọi cầu nguyện và ăn chay trước nạn tin giả tại Phi Luật Tân

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-tagle-keu-goi-cau-nguyen-va-an-chay-truoc-nan-tin-gia-tai-phi-luat-tan/