Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Pell ngày đầu tiên tại Tòa Án Melbourne: không nhận tội

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-pell-ngay-dau-tien-tai-toa-an-melbourne-khong-nhan-toi/