Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Ouellet kịch lịch phê phán “người anh em” Tổng Giám Mục Viganò: các lời tố cáo Đức Giáo Hoàng là “phạm thượng”... không có nền tảng thực ch

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-ouellet-kich-lich-phe-phan-nguoi-anh-em-tong-giam-muc-vigano-cac-loi-to-cao-duc-giao-hoang-la-pham-thuong-khong-co-nen-tang-thuc-chat/