Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Müller chỉ trích các giám mục Đức muốn đặt hướng đi cho Giáo Hội

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-mller-chi-trich-cac-giam-muc-duc-muon-dat-huong-di-cho-giao-hoi/