Trích từ Dân Chúa

Đức Hồng Y Maradiaga phản bác các cáo buộc tội tham ô

JB Đặng Minh An

URL: http://danchuausa.net//duc-hong-y-maradiaga-phan-bac-cac-cao-buoc-toi-tham-o/