Trích từ Dân Chúa

Đức Giáo Hoàng và Bộ Chính Trị, hay Ngoại Giao của Tòa Thánh Với Trung Hoa

Vũ Văn An

URL: http://danchuausa.net//duc-giao-hoang-va-bo-chinh-tri-hay-ngoai-giao-cua-toa-thanh-voi-trung-hoa/