Trích từ Dân Chúa

Đức Giám Mục Xuân Lộc Mừng Giáng Sinh Với Các Em Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt

Nt Teresa Ngọc Lễ, OP

URL: http://danchuausa.net//duc-giam-muc-xuan-loc-mung-giang-sinh-voi-cac-em-co-hoan-canh-dac-biet/