Trích từ Dân Chúa

Đức Giám Mục giáo phận Saginaw cho biết ngài bị ung thư phổi và xin anh chị em giáo dân cầu nguyện

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//duc-giam-muc-giao-phan-saginaw-cho-biet-ngai-bi-ung-thu-phoi-va-xin-anh-chi-em-giao-dan-cau-nguyen/