Trích từ Dân Chúa

Đức Chúa Trời có mấy Ngôi?

Lm Jos Tạ Duy Tuyền

URL: http://danchuausa.net//duc-chua-troi-co-may-ngoi/