Trích từ Dân Chúa

Đức cha Chủ Tịch UB Công lý và Hòa bình trực thuộc HĐ Giám Mục Việt Nam thăm dân oan vườn rau Lộc Hưng

Lm An Thanh

URL: http://danchuausa.net//duc-cha-chu-tich-ub-cong-ly-va-hoa-binh-truc-thuoc-hd-giam-muc-viet-nam-tham-dan-oan-vuon-rau-loc-hung/