Trích từ Dân Chúa

ĐTGM Chaput: Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên nên được hoãn lại, chúng ta không còn đủ uy tín

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//dtgm-chaput-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-thanh-nien-nen-duoc-hoan-lai-chung-ta-khong-con-du-uy-tin/