Trích từ Dân Chúa

ĐTC viếng thăm Thái Tử Liên minh Emirati

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-vieng-tham-thai-tu-lien-minh-emirati/