Trích từ Dân Chúa

ĐTC viếng thăm Đan viện thánh Clara, tỉnh Perugia

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-vieng-tham-dan-vien-thanh-clara-tinh-perugia/