Trích từ Dân Chúa

ĐTC tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh: 2019

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-tiep-kien-ngoai-giao-doan-canh-toa-thanh-2019/