Trích từ Dân Chúa

ĐTC tiếp kiến Hội Giáo Sử Italia

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-tiep-kien-hoi-giao-su-italia/