Trích từ Dân Chúa

ĐTC tiếp kiến 120 tu sĩ dòng Đức Bà chuộc kẻ làm tôi

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-tiep-kien-120-tu-si-dong-duc-ba-chuoc-ke-lam-toi/