Trích từ Dân Chúa

ĐTC sẽ viếng thăm Liên minh các Tiểu Vương quốc Arập

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-se-vieng-tham-lien-minh-cac-tieu-vuong-quoc-arap/