Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô: Trong thời gian gần đây, dường như Kẻ Tố Cáo đang chống lại các giám mục

Trần Đỉnh, SJ

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-trong-thoi-gian-gan-day-duong-nhu-ke-to-cao-dang-chong-lai-cac-giam-muc/