Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô: Thánh Thể giữ chỗ trước cho chúng ta trên Thiên đàng

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-thanh-the-giu-cho-truoc-cho-chung-ta-tren-thien-dang/