Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô: Ma quỷ hủy diệt phẩm giá, gây nên đói khát và nô lệ

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-ma-quy-huy-diet-pham-gia-gay-nen-doi-khat-va-no-le/