Trích từ Dân Chúa

ĐTC Phanxicô: Chúa nhật là ngày nghỉ để chiêm niệm, tạ ơn Chúa

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//dtc-phanxico-chua-nhat-la-ngay-nghi-de-chiem-niem-ta-on-chua/