Trích từ Dân Chúa

ĐTC lập Giáo Phận Hà Tĩnh và bổ nhiệm Giám Mục

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-lap-giao-phan-ha-tinh-va-bo-nhiem-giam-muc/