Trích từ Dân Chúa

ĐTC gởi thư cho các giám mục Hoa Kỳ trong dịp tĩnh tâm

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//dtc-goi-thu-cho-cac-giam-muc-hoa-ky-trong-dip-tinh-tam/